Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Zasielateľské podmienky špedície RYCHLAGAZELA
I. Základné dohovory
1.1. Vymedzenie zasielateľských služieb
Na základe týchto zasielateľských podmienok systému RYCHLAGAZELA
(ďalej len „Podmienky") zasielateľ obstaráva prepravu zásielok po
území Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky na územie
Českej republiky. Podmienky sú v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1,2
obchodného zákonníka neoddeliteľnou súčasťou zasielateľskej
zmluvy uzatvorenej podľa ustanovenia § 601 obchodného zákonníka
medzi zasielateľom a príkazcom, ktorou sa zasielateľ zaväzuje
obstarať prepravu zásielky z určitého miesta (miesto nakládky)
do určitého iného miesta (miesto vykládky) a príkazca sa zaväzuje
zaplatiť cenu zasielateľom poskytnutých služieb. Podmienky preto
záväzne upravujú vzťahy medzi zasielateľom a príkazcom vzniknuté
pri obstaraní prepravy zásielok.
1.2. Vymedzenie základných pojmov
1.2.1. „zásielkou" sa rozumie vec alebo veci, ktoré boli zasielateľom
ako jeden celok prevzaté pre poskytnutie služby podľa zasielateľskej
zmluvy uzatvorenej medzi zasielateľom a príkazcom v súlade
s týmito Podmienkami
1.2.2. „zasielateľom" sa rozumie spoločnosť Alusmart, spol. s r.o. so
sídlom Štúrova 131/14 058 01 Poprad, IČ 43932100 zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov. Oddiel: Sr, Vložka číslo:
42888/P,
vrátane jej prevádzkarní
1.2.3. „príkazcom" sa rozumie osoba, ktorej zasielateľ poskytuje na
základe jej objednávky zasielateľské služby
1.2.4. „príjemcom alebo adresátom" sa rozumie osoba, ktorej má
byť podľa príkazcu vydaná zásielka
1.2.5. „miestom nakládky" sa rozumie miesto určené príkazcom, kde
je zasielateľ povinný prevziať zásielku
1.2.6. „miestom vykládky" sa rozumie miesto určené príkazcom, kam
je zasielateľ povinný doručiť zásielku
1.2.7. „doplnkovými službami" sa rozumejú služby poskytované nad
rámec zasielateľskej zmluvy na základe objednávky príkazcu. Zoznam
poskytovaných doplnkových služieb je uvedený na webových
stránkach www.toptrans.sk event. www.toptrans.cz
1.2.8. „zjavným poškodením zásielky" sa rozumie poškodenie, ktoré
je po vytiahnutí zásielky z prepravného obalu zjavne znateľné
1.2.9. „skrytým poškodením zásielky" sa rozumie poškodenie, ktoré
je po vytiahnutí zásielky z prepravného obalu zjavne neznateľné
1.2.10. „vnútroštátnou prepravou" sa rozumie preprava , v prípade
ktorej miesto vykládky a miesto nakládky leží na území Slovenskej
republiky
1.2.11. „prepravou do CZ" sa rozumie preprava, v prípade ktorej
miesto nakládky leží na území Slovenskej republiky a miesto vykládky
na území Českej republiky
1.2.12. „individuálnou písomnou zmluvou" sa rozumie písomná
zasielateľská zmluva uzatvorená medzi zasielateľom a príkazcom,
ktorá je vlastnoručne podpísaná osobou oprávnenou konať za
zasielateľa podľa obchodného registra alebo obchodného registra
a príkazcom, event. nimi písomne splnomocnenými osobami na
uzatvorenie písomnej zasielateľskej zmluvy
1.2.13. „samovstupom zasielateľa" sa rozumie prípad, kedy
a) zasielateľ prepravu uskutoční sám
b) zasielateľ príkazcovi neoznámi meno a/alebo firmu dopravcu,
ktorý prepravu vykonáva (vykonal)
1.2.14. „ADR" prepravou sa rozumie preprava nebezpečných vecí
podľa dohody ADR -mimo triedu 1 a 7 s výnimkou podtriedy 1.4s.
1.2.15. „Zákazníckym programom" sa rozumie webový portál pre
tvorbu objednávok.
1.2.16. „Dohovorom CMR" sa rozumie Dohovor o prepravnej zmluve
v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave vyhlásená vyhláškou
ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.
1.2.17. „miestom depa sa rozumie územný obvod mesta,
v ktorom sa nachádza príslušné depo.
II. Zasielateľom požadované vlastnosti zásielok a vylúčené zásielky
z prepravy
2.1. Zasielateľ zaisťuje prepravu zásielok od 0,1 kg do 3 000 kg,
zásielok s hmotnosťou jednotlivých kusov do 1 500 kg, dĺžkou do 3,5
m, šírkou do 1,9 m, výškou do 2,2 m a objemom do 8 m3.
2.2. Z prepravy sú vylúčené zásielky v nedostatočnom obale, peniaze
v hotovosti, ceniny, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné
papiere a iné obdobné dokumenty, drahé kovy, perly a drahokamy
a predmety z nich vyrobené, veci zvláštnej hodnoty, písomnosti,
plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy, nosiče dát a záznamy na
nich, umelecké predmety, výbušniny, zbrane, strelivo, omamné
a psychotropné látky, rádioaktívne látky, živé zvieratá a organizmy ,
ľudské alebo zvieracie orgány a zostatky, odpad, tovar podliehajúci
zákazu dovozu/vývozu alebo akémukoľvek obmedzeniu či embargu,
starožitný nábytok.
2.3. Bez uzatvorenia individuálnej písomnej zmluvy zasielateľ
neprepravuje tieto zásielky:
a) tovar podliehajúci riadenému teplotnému režimu
b) zásielky, ktorých hodnota presahuje 33 000 EUR vrátane DPH
c)zásielky v režime ADR
2.4. Pokiaľ bude zasielateľovi odovzdaná k preprave zásielka
vylúčená z prepravy podľa čl. II., ods. 2.2. Podmienok alebo bez
uzatvorenej individuálnej písomnej zmluvy zásielka špecifikovaná
v článku II., ods. 2.3, pododsek a) a c) Podmienok, zasielateľ nie je
zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s nakladaním
s touto zásielkou. Súčasne je v takom prípade príkazca povinný
nahradiť zasielateľovi všetky škody a náklady, ktoré pre tento prípad
vzniknú zasielateľovi.
2.5. Zasielateľ predpokladá, že bez uzatvorenia individuálnej
písomnej zmluvy prepravuje zásielku, ktorej hodnota je maximálne
33 000 EUR vrátane DPH. S poukazom na ustanovenie § 379
obchodného zákonníka preto bez uzatvorenej individuálnej písomnej
zmluvy, ktorej predmetom bude dohoda o obstaraní prepravy
zásielky s hodnotou presahujúcou 33 000 EUR vrátane DPH,
zasielateľ nezodpovedá za škodu na zásielke presahujúcu sumu
33 000 EUR vrátane DPH.
2.6. Príkazca je povinný nahradiť zasielateľovi všetky škody a náklady
vzniknuté v súvislosti s tým, že odovzdal k preprave zásielku
nesplňujúcu či porušujúcu požiadavky vyplývajúce z týchto
Podmienok (čl. II odst. 2.1. – 2.3. Podmienok).
2.7. Zasielateľ je v zmysle ustanovenia § 604 obchodného zákonníka
oprávnený si vyžiadať informáciu o obsahu zásielky a naopak
príkazca je povinný poskytnúť zasielateľovi správne údaje o obsahu
zásielky a jeho povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných
na uzatvorenie zmluvy o preprave, a zodpovedá za škodu, ktorá
zasielateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.
2.8.U zásielok , ktoré nespĺňajú limity uvedené v čl. 2.1.a u zásielok
dľa čl. 2.3.nie je garantovaná štandardná doba doručenia.
III. Objednávka služieb
3.1.Objednávku je príkazca oprávnený urobiť osobne v pracovné dni
v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod., v ktoromkoľvek prevádzkovom
stredisku zasielateľa. Zoznam stredísk je uvedený na webových
stránkach www.rychlagazela.sk.
3.2.Objednávanie služby je možné takisto urobiť na stredisku
, e-mailom a prostredníctvom zákazníckeho programu.
3.3.Objednávka musí obsahovať:
3.3.1.identifikačné údaje príkazcu
str. 2
3.3.2.adresu príkazcu
3.3.3.adresu nakládky zásielky
3.3.4.požadovaný dátum nakládky
3.3.5.kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailovú adresu) na osobu
v mieste prevzatia zásielky
3.3.6.identifikačné údaje platcu služby vrátane DIČ, IČ DPH.
3.3.7.adresu vykládky zásielky
3.3.8.kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailovú adresu) na osobu
oprávnenú (príjemca) v mieste vykládky
3.3.9.počet kusov, spôsob balenia, obsah a hmotnosť zásielky
3.3.10.požadovaný dodací termín podľa čl. VI Podmienok
3.3.11.v prípade požiadavky na doplnkové služby, musí takisto
obsahovať uvedenie konkrétnej požadovanej doplnkovej služby
3.3.12.súhlas s poskytnutím údajov
3.3.13.súhlas so zaslaním faktúry elektronickou formou
3.3.14.súhlas s obsahom zasielateľských podmienok
3.4.Zasielateľ prevezme zásielku podľa dohody s príkazcom.
IV. Obal a označenie zásielky
4.1.Príkazca je povinný zaistiť, aby zásielka bola riadne zabalená
a obalom chránená tak, aby sa pri preprave a ďalšej manipulácii
nepoškodila. Za riadne zabalenie sa považuje i nutnosť upevniť
zásielku proti pohybu vo vnútri obalu .Zásielka musí byť čitateľne
označená presným názvom príkazcu a príjemcu.
4.2.V prípade, že povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou počas prepravy
(vrátane manipulácie) bolo zaobchádzané určitým spôsobom, je
príkazca povinný zaistiť, aby zásielka bola označená manipulačnými
alebo výstražnými značkami na každom jednotlivom kuse. Pokiaľ
označenie manipulačnými alebo výstražnými značkami bude
obsahovo vzájomne nezlučiteľné, má sa za to, že zásielka nie je
manipulačnými alebo výstražnými značkami označená. Požiadavku
na to, aby bolo so zásielkou zaobchádzané určitým spôsobom je
príkazca povinný uviesť do objednávky.
4.3.V prípade, že príkazcom uvedená hmotnosť alebo objem zásielky
sú nižšie než skutočná hmotnosť alebo objem zásielky, je zasielateľ
oprávnený zmeniť údaj o hmotnosti a objeme zásielky na skutočný a
v súlade s touto zmenou požadovať odmenu za zasielateľské služby
,je povinný o tejto skutočnosti príkazcu vopred informovať. Pokiaľ
príkazca zmenu údajov písomne neodsúhlasí, môže byť preprava
pozastavená .
4.4.V prípade nedostatočného obalu je zasielateľ oprávnený
pozastaviť prepravu a zásielku zabezpečiť vhodným obalom. O tejto
skutočnosti musí byť príkazca obratom informovaný .Príkazca je
povinný balné písomne potvrdiť . Balné bude účtované podľa
aktuálneho cenníka uvedeného na webových stránkach
www.toptrans.sk/ ďalej „cenník" / . Pokiaľ príkazca balné odmietne ,
zasielateľ je oprávnený prepravu odmietnuť a vrátiť späť
odosielateľovi na náklady príkazcu.
4.5.Pri hmotnosti jednotlivého kusu nad 700 kg je príkazca povinný
zaistiť technické podmienky ,tak pri nakládke ako i pri vykládke .
V. Odplata za zasielateľské služby
5.1.Príkazca sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutie zasielateľských
služieb úplatu (ďalej takisto ako „prepravné") stanovenú aktuálnym
cenníkom uvedeným na webových stránkach www.rychlagazela.sk (ďalej
len „Cenník"), a to v závislosti od vzdialenosti, požadovanej dodacej
lehote a hmotnosti, prípadne objemu zásielky (podľa objemu
zásielky bude odmena zasielateľa stanovená za predpokladu, že
bude vyššia ako podľa hmotnosti zásielky).. Za poskytnutie
doplnkových služieb sa príkazca zaväzuje zaplatiť sumu, ktorá je
v Cenníku uvedená. Príkazca je povinný sa s Cenníkom zoznámiť.
(Cenník sa nachádza na webových stránkach zasielateľa
www.rychlagazela.sk).
5.2.V cene prepravného je zahrnutá preprava z miesta nakládky do
miesta vykládky, a to tzv. formou „od domu k domu". Pokiaľ nebolo
vopred dohodnuté inak, nezaisťuje zasielateľ donášku a sťahovanie
do bytov, pivníc, skladov, a pod.
5.3.Pokiaľ je predmetom prepravy zásielka pod colným dohľadom
a príkazca požiada v rámci doplnkových služieb o jej colné
prerokovanie, náleží zasielateľovi odmena vo výške uvedenej
v cenníku doplnkových služieb. Pokiaľ v rámci poskytnutia tejto
služby je treba zásielku doručiť na colný úrad alebo zastupujúcu
špedičnú firmu, ktoré sa budú nachádzať v inom územnom obvode,
než sa nachádza miesto vykládky, ide o ďalšiu zasielateľskú zmluvu,
v rámci ktorej je zasielateľ oprávnený požadovať prepravné podľa
týchto Podmienok.
5.4.Spôsob úhrady prepravného je podľa dohody stanovený
v hotovosti alebo platobným príkazom alebo platobnou kartou .
5.5. Platcom odmeny zasielateľovi je príkazca.
5.6.Náhradné doručenie zásielky je v cene prepravného. Pokiaľ
príjemca po doručení na určené miesto požaduje prevoz zásielky na
inú adresu, hradí prepravné podľa platného cenníka zasielateľa
príjemca.
5.7.Pri sprostredkovaní prepravy a doručení odmietnutých alebo
nedoručiteľných zásielok od udaného príjemcu späť odosielateľovi,
hradí prepravné podľa platného cenníka zasielateľa príkazca
prepravy.
5.8.Pri omeškaní v úhrade faktúr účtuje zasielateľ za každý deň
omeškania po splatnosti úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej
sumy, pokiaľ nebolo dohovorené inak.
VI. Dodacie lehoty
6.1.Dodacie podmienky vo vnútroštátnej preprave
6.1.1.Dodacia lehota vo vnútroštátnej preprave začína plynúť o 18.
hodine dňa prevzatia zásielky a predstavuje:
štandardná: 24 hodín
termínovaná:
a)TOPTIME – doručenie do 12,00 hod. dňa nasledujúceho po dni
prevzatia. Vždy musí ísť o pracovný deň
b)TOP PRIVAT – doručenie v čase od 16,00 do 20,00 hod. dňa
nasledujúceho po dni prevzatia. Vždy musí ísť o pracovný deň
a miesto vykládky sa musí nachádzať v mieste depa.
6.1.2.V dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja (t.j. cez
soboty, nedele a štátom uznané sviatky), dodacia lehota neplynie.
6.1.3.V prípade zásielok, kde bude príkazca požadovať colné
prerokovanie v zmysle čl. V. ods. 5.3 Podmienok, neplatia dodacie
lehoty špecifikované v čl. VI. ods. 6.1, pododsek 6.1.1. Podmienok.
6.1.4.V prípade , že sa miesto doručenia nachádza mimo cestnú
komunikáciu vymedzenú v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v platnom znení, neplatia dodacie lehoty
špecifikované v čl.VI.ods. 6.1.Podmienok
6.1.5. Zasielateľ garantuje vyzdvihnutie zásielky ten istý pracovný
deň, v ktorom bola vytvorená objednávka len vtedy, ak obdrží
objednávku podľa článku III.Podmienok do 10 hodiny tohto dňa
a súčasne miesto nakládky bude v mieste depa.
6.2. Dodacie lehoty pri preprave do CZ
6.2.1.Dodacia lehota (s výnimkou zásielok podaných na strediskách
Bratislavy, Nitry, Trenčína a Žiliny kedy je dodacia lehota 24 hodín)
predstavuje 48 hodín. Lehota začína plynúť 18. hodinou dňa
nakládky. V dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja (t.j. cez
soboty, nedele a v CZ uznané sviatky), dodacia lehota neplynie.
6.2.2.V prípade zásielok, kde bude príkazca požadovať colné
prerokovanie v zmysle čl. V. ods. 5.3 Podmienok, neplatia dodacie
lehoty špecifikované v čl. VI. ods. 6.2, pododsek 6.2.1. Podmienok.
6.2.3.V prípade , že sa miesto doručenia nachádza mimo komunikácii
vymedzenej zákonným znením , neplatia dodacie lehoty
špecifikované v čl.VI. ods. 6.1. Podmienok.
VII. Dodacie podmienky
7.1.Zásielka je doručená vydaním zásielky príjemcovi alebo osobe,
u ktorej nebude dôvod pochybovať, že náleží k príjemcovi.
str. 3
7.2.Podmienky pre vydanie zásielky sú:
a) Osoba preberajúca zásielku je povinná pri doručení zásielky
doručujúcej osobe oznámiť šesťmiestny kód, ktorý pred doručením
obdrží príjemca od zasielateľa formou správy sms (prípadne e-
mailom). Pokiaľ tento šesťmiestny kód osoba preberajúca zásielku
pri doručení neoznámi a/alebo nebude kód súhlasiť, zásielka bude
vydaná preberajúcej osobe len po predložení preukazu
dokladujúcom jej totožnosť, pričom preberajúca osoba musí uviesť
svoj podpis do mobilného terminálu, na ktorom bude uvedený
dátum a čas prevzatia. Príkazca je povinný poučiť príjemcu, aby pri
doručovaní skontroloval stav zásielky a prípadné nedostatky uviedol
pri doručení do mobilného terminálu. V prípade, že príjemca
prevezme zásielku bez uvedenia výhrad do mobilného terminálu, má
sa za to, že prevzal úplnú a neporušenú zásielku.
b)Pokiaľ má byť pri doručení zásielky urobený inkasný úkon, je
takisto podmienkou pre vydanie zásielky uhradenie finančnej sumy,
ktorá má byť pri dobierkovej preprave od príjemcu vybratá.
7.3.Príkazca berie na vedomie, že pokiaľ osoba preberajúca zásielku
neoznámi pri doručovaní šesťmiestny kód alebo tento kód nebude
súhlasiť a súčasne nepredloží svoj preukaz totožnosti a/alebo
nebude v prípade dobierkovej prepravy uhradená dobierka, zásielka
nebude vydaná a bude postupované tak, ako by sa zásielku
nepodarilo doručiť. O tejto skutočnosti je príkazca povinný
informovať príjemcu.
7.4.Pokiaľ sa nepodarí zásielku príjemcovi doručiť na prvý pokus,
nechá zasielateľ príjemcovi písomnú správu o márnom doručení
s tým, že zásielka bude doručená nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ sa
nepodarí zásielku príjemcovi doručiť ani na druhý pokus, zanechá
zasielateľ príjemcovi písomnú správu o druhom márnom doručení
a súčasne príjemcovi oznámi, že zásielka je pripravená
na vyzdvihnutie v príslušnom depu zasielateľa.
7.5.Pokiaľ v lehote do troch dní od druhého márneho doručenia
nebude zásielka príjemcom vyzdvihnutá, bude zasielateľ kontaktovať
príkazcu, aby mu oznámil pokyny, ako má ďalej postupovať.
7.6.Ak zasielateľ nedostane od príkazcu pokyny pre ďalší postup
v lehote do troch pracovných dní, bude zásielka vrátená príkazcovi.
Zasielateľ je takisto oprávnený zásielku vrátiť v prípade, že síce
príkazca zasielateľovi oznámi v lehote do troch dní pokyny pre ďalší
postup, ale doba uskladnenia v depe presiahne 10 pracovných dní.
7.7.Pokiaľ nebude možné zásielku vrátiť späť príkazcovi, bude
uplatnený postup podľa čl. IX. a X. Podmienok.
VIII. Otvorenie zásielky
8.1.Ak nie je stanovené inak, je zasielateľ oprávnený otvoriť zásielku
iba so súhlasom príkazcu.
8.2.Bez súhlasu príkazcu je zasielateľ oprávnený otvoriť zásielku, ak
a)ju nemožno doručiť ani ju nemožno vrátiť,
b)je dôvodné podozrenie, že obsahuje živé zviera alebo vec
nebezpečnú alebo vec, ktorá nebola podaná predpísaným
spôsobom, alebo vec, ktorej podanie nie je dovolené v zmysle čl. II
Podmienok, alebo vec, ktorá sa do dodania znehodnotí,
c)je dôvodné podozrenie, že je poškodená alebo vykazuje inú chybu,
ktorá by mohla byť príčinou vzniku škody,
d)je dôvodné podozrenie, že obsahom zásielky sú veci poškodené
ešte pred odovzdaním zásielky k preprave zasielateľovi,
e)je dôvodné podozrenie, že obsahom zásielky je iná vec, než bolo
uvedené v objednávke.
8.3.Zasielateľ je povinný o otvorení zásielky informovať pri doručení
príjemcu, event. príkazcu pri vrátení zásielky. Obsah zásielky smie
byť pri jej otvorení prezretý len v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie
účelu otvorenia.
IX. Predaj zásielky zasielateľom
9.1.Zasielateľ je oprávnený zásielku predať, pokiaľ zásielku nemožno
doručiť ani ju nemožno vrátiť po uplynutí lehoty stanovenej v čl. VII.
ods. 7.5 Podmienok. Zasielateľ je oprávnený zásielku predať aj vtedy,
ak po jej otvorení zistí, že ide o zásielku, ktorej obsah by sa
doručením znehodnotil.
9.2.Výťažok z predaja po odrátaní nákladov na uskladnenie, nákladov
predaja a nezaplatenej časti odmeny zasielateľa (ďalej len „čistý
výťažok") vydá zasielateľ príkazcovi. Právo na vydanie čistého
výťažku zaniká, ak nie je možné čistý výťažok vydať a príkazca právo
na jeho vydanie neuplatnil v lehote jedného roku od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po predaji zásielky.
X. Zničenie zásielky zasielateľom
10.1.Zasielateľ je oprávnený zásielku zničiť, pokiaľ zásielku nemožno
doručiť ani ju nemožno vrátiť a nedôjde k jej predaju.
10.2.Zasielateľ je oprávnený zásielku zničiť, ak sa jej obsah celkom
znehodnotil alebo je to nevyhnutné na zaistenie ochrany zdravia ľudí
alebo na zabránenie vzniku škody.
XI. Zodpovednosť zasielateľa za škodu
11.1. Zodpovednosť za škodu vo vnútroštátnej preprave
11.1.1.Zasielateľ zodpovedá za skutočnú škodu vzniknutú
na prepravovanej zásielke, t.j. maximálne do výšky hodnoty zásielky,
a to v čase od prevzatia zásielky k preprave až do jej vydania.
Skutočnou škodou sa pritom rozumie škoda, o ktorú sa hodnota
zásielky v dôsledku škodovej udalosti zníži.
11.1.2.Ušlý zisk a následné škody z neskorého alebo inak chybného
doručenia zásielky hradí zasielateľ iba v prípade preukázanie jeho
zodpovednosti za také škody a iba do výšky, ktorú zasielateľ v čase
vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej
povinnosti očakával alebo ktorú bolo možné očakávať
s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase zasielateľ
poznal alebo mal poznať pri zvyčajnej starostlivosti, ale vždy iba do
výšky prepravného.
11.1.3.Zasielateľ sa zbaví zodpovednosti za škodu na prevzatej
zásielke vzniknutú pri obstarávaní prepravy v tom prípade, pokiaľ
škodu nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti bežnej
pri poskytovaní zasielateľských služieb.
11.1.4. Ak vznikla škoda alebo sa zväčšila následkom okolností, ktoré
sa pripočítavajú poškodenému, príkazca berie na vedomie, že
povinnosť nahradiť škodu sa pomerne zníži.
11.1.5.Zasielateľ sa takisto zbaví zodpovednosti za škodu na
prevzatej zásielke, pokiaľ preukáže, že škoda bola spôsobená:
a)príkazcom, odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky
b)chybou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane
zvyčajného úbytku
c)nevyhovujúcim obalom, na čo zasielateľ upozornil príkazcu
(odosielateľa) pri prevzatí zásielky k preprave. Ak zasielateľ
neupozornil na nevyhovujúci obal, nezodpovedá za škodu na zásielke
vzniknutú v dôsledku tohto len vtedy, ak nevyhovujúci obal nebol pri
prevzatí zásielky poznateľný.
d)chybným či nedostatočným označením zásielky (podľa ustanovenia
týchto Podmienok)
11.1.6. V prípade samovstupu zasielateľa zasielateľ zodpovedá
príkazcovi za škodu ako dopravca podľa ustanovení § 2555
a nasledujúcich občianskeho zákonníka a kapitoly IV Dohovoru CMR.
Aj v tomto prípade platí ustanovenie čl. XI odst. 11.1., pododstavec
11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 a 11.1.5. Podmienok.
11.2. Zodpovednosť za škodu pri preprave do CZ
11.2.1 V prípade samovstupu zasielateľa zasielateľ zodpovedá
príkazcovi za škodu ako dopravca, a to podľa kapitoly IV Dohovoru
CMR.
11.2.2. V ostatných prípadoch zasielateľ zodpovedá príkazcovi za
škodu rovnako ako v prípade vnútroštátnej prepravy podľa čl. XI
odst. 11.1., pododstavec 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 a 11.1.5.
Podmienok.
str. 4
XII. Zmluvná pokuta
12.1Pokiaľ príkazca alebo odosielateľ podá k preprave
bez uzatvorenia individuálnej písomnej zmluvy zásielku v rozpore
s ustanovením čl. II ods. 2.3, pododsek b) Podmienok, t.j. hodnota
zásielky bude vyššia než 33 000 EUR vrátane DPH a bude uplatnený
nárok na náhradu škody spôsobenej na tejto zásielke prevyšujúcej
33 000 EUR vrátane DPH, je príkazca povinný zaplatiť zasielateľovi
zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi požadovanou náhradou
škody 33 000 EUR vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je
dotknuté právo na náhradu škody.
12.2. Inú zmluvnú pokutu ako je uvedená v čl. XII odst. 12.1.
Podmienok, či už k ťarche zasielateľa alebo príkazcu, je možné
dojednať jedine prostredníctvom individuálnej písomnej zmluvy (viď.
čl. I odst. 1.2. podostavec 1.2.12. Podmienok.)
XIII. Zásielky na dobierku
13.1.Príkazca je povinný pri zásielkach na dobierku v objednávke
uviesť kontaktné údaje na príjemcu zásielky (telefónne číslo, e-
mailový kontakt).
13.2.V prípade zásielok na dobierku, ktoré nebudú príjemcovi
odovzdané z toho dôvodu, že príjemca neuhradí finančnú sumu,
ktorá má byť pri dobierkovej preprave od príjemcu vybratá, prestáva
plynúť dodacia lehota a v závislosti od dĺžky uloženia bude
doručujúcim strediskom zasielateľa účtované skladné. V prípade, že
príkazca po predaní zásielky k preprave zmení výšku dobierky,
predlžuje sa dodacia lehota o jeden pracovný deň.
13.3.Maximálna výška dobierky v prípade vnútroštátnych prepráv je
5 000,- EUR platbou v hotovosti a 10 000,- EUR pri platbe kartou.
V prípade prepráv do ČR predstavuje čiastku prepočítanú podľa
aktuálneho kurzu NBS k dňu dodania zásielky.
13.4.Zasielateľ je povinný sumu, ktorú vyberie pri doručení
dobierkovej zásielky od príjemcu, previesť na príkazcom určený účet
bez zbytočného odkladu od okamihu inkasa sumy. Prevedením sa
rozumie odpísanie sumy z účtu zasielateľa v prospech účtu príkazcu.
13.5.V prípade prepráv do CZ, kedy inkasom vybraná suma nebude
v EUR a bude prevádzaná na eurový účet, bude prepočítaná na eura
podľa aktuálneho kurzu „valuty nákup" Všeobecnej úverovej banky.
13.6.Pokiaľ bude mať zasielateľ splatnú pohľadávku voči príkazcovi,
je oprávnený započítať na svoju pohľadávku dobierkové sumy
vybrané od príjemcov pri doručení tzv. dobierkových zásielok, ktoré
by inak bol v zmysle čl. XIII ods. 13.4 Podmienok povinný previesť na
účet príkazcu. O vykonanom zápočte zasielateľ príkazcu písomne
vyrozumie.
13.7.Za sprostredkovanie dobierky je platca prepravy povinný
zaplatiť zasielateľovi odmenu podľa Cenníka.
XIV. Poistenie zásielok
14.1.Zásielky s hodnotou do 33 000 EUR vrátane DPH sú poistené na
škody spôsobené na zásielke počas prepravy už v cene odmeny
zasielateľa.
XV. Uplatňovanie nárokov, reklamácie
15.1.Reklamácie je nutné uplatniť u zasielateľa v ktoromkoľvek jeho
prevádzkovom stredisku (zoznam stredísk je uvedený na webových
stránkach www.toptrans.sk ) bez zbytočného odkladu, najneskôr
však v lehote do 6 mesiacov odo dňa prevzatia zásielky k preprave.
Reklamáciu je oprávnený uplatniť iba príkazca. Reklamácia musí byť
uskutočnená písomne doporučeným listom alebo na emailovú
adresu doprava@rychlagazela.sk. Príkazca je oprávnený zmocniť
na uplatnenie reklamácie príjemcu.
15.2.K reklamácii musí byť pripojený zápis o škode a ďalšie doklady,
z ktorých musí byť zrejmý rozsah a finančné vyčíslenie škody.
15.3.Pokiaľ pri doručení zásielky táto vykazuje zjavné poškodenie, je
príkazca povinný zaistiť, aby táto skutočnosť bola zapísaná pri
doručení do mobilného terminálu s konkretizáciou poškodenia. Za
zjavné poškodenie sa takisto považuje neúplnosť zásielky. Pokiaľ
zásielka vykazuje skryté poškodenie, je príkazca povinný túto
skutočnosť oznámiť v lehote do troch pracovných dní odo dňa, kedy
bola zásielka doručená. Deň doručenia sa považuje za 1. deň lehoty.
15.4.Pokiaľ príkazca nesplní svoje povinnosti podľa čl. XV. odst. 15.1.
až 15.3 Podmienok, je zasielateľ oprávnený zamietnuť reklamáciu
z dôvodu nepreukázania škody.
15.5.Pokiaľ bude zistené poškodenie zásielky, je príkazca povinný
zaistiť uchovanie obalu zásielky. Súčasne je povinný umožniť obzretie
zásielky zasielateľom a takisto zástupcom poisťovne zasielateľa.
15.6.Pokiaľ príkazca nepredloží k reklamácii potrebné materiály
preukazujúce vznik, rozsah a výšku škody, bude zasielateľom vyzvaný
na ich doplnenie v lehote do desiatich dní. Po dobu od odoslania
výzvy na doplnenie reklamácie do jej doplnenia nebeží lehota na
vybavenie reklamácie. Pokiaľ príkazca v lehote desiatich dní nedoplní
neúplne podanú reklamáciu, je zasielateľ oprávnený reklamáciu
zamietnuť.
15.7.Zasielateľ je povinný reklamáciu vybaviť v lehote do 30 dní,
počnúc odo dňa, kedy mu bola reklamácia doručená. Vybavením
reklamácie sa rozumie rozhodnutie o reklamácii a odoslanie
rozhodnutia na adresu sídla alebo trvalého bydliska príkazcu.
15.8.Pokiaľ zásielka nebola dodaná príjemcovi po uplynutí 30 dní od
zjednanej dodacej lehoty, môže bez ďalších dôkazov považovať
príkazca zásielku za stratenú. V prípade, že nebola v objednávke
alebo v prepravnej zmluve dodacia lehota stranami dohodnutá, je
možné zásielku považovať za stratenú po uplynutí 30 dní odo dňa
prevzatia zásielky zasielateľom k jej preprave. Do výšky uvedených
lehôt sa nepočíta doba, pri ktorej nastali prekážky v dodaní zásielky,
a zasielateľ o tejto skutočnosti informoval príkazcu.
15.9.Pokiaľ zasielateľ uzná uplatnenú škodu v plnej výške, t.j. vo
výške hodnoty prepravovanej zásielky, a príkazcovi oznámi, že škodu
uhradí, je príkazca povinný zaistiť vydanie poškodenej alebo zničenej
zásielky zasielateľovi.
15.10.Pokiaľ dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo strate
prepravovanej zásielky a príkazca uplatní u zasielateľa nárok na
náhradu škody vo výške ceny zásielky a zasielateľ príkazcovi celú
cenu zásielky uhradí, prechádza vlastnícke právo k zásielke z príkazcu
na zasielateľa.
15.11.Pri nedodržaní termínu doručenia dľa čl. VI. Podmienok patrí
príkazcovi náhrada až do výšky odmeny zasielateľa.
XVI. Záložné právo
16.1.Na zaistenie svojich nárokov zo zasielateľských zmlúv voči
príkazcovi má zasielateľ záložné právo k zásielke, kým je zásielka
u zasielateľa alebo u niekoho, kto ju má pri sebe v jeho mene, alebo
kým má zasielateľ listiny, ktoré ho oprávňujú, aby so zásielkou
nakladal.
XVII. Odstúpenie od zasielateľskej zmluvy
17.1.V prípade, že zasielateľ zistí, že má voči príkazcovi splatnú
akúkoľvek pohľadávku, je kedykoľvek behom realizácie zasielateľskej
zmluvy (tj. od podania objednávky až po vydanie zásielky príjemcovi)
oprávnený od zasielateľskej zmluvy odstúpiť.
XVIII. Ochrana osobných údajov
18.1. Zasielateľ prehlasuje, že v súlade s platnou právnou úpravou ,
a odo dňa 25.5.2018 i v zmysle nariadenia EP a Rady /EU/ 2016/679
o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov /ďalej len „právna úprava
ochrany osobných údajov"/ spracúva osobné údaje príkazcu , ktoré
sú nevyhnutné pri plnení zasielateľskej zmluvy a pre evidenčné
účely, prípadne získané z iných zdrojov súvisiacich so vzájomnou
spoluprácou príkazcu a zasielateľa, a ďalšie osobné údaje potrebné
pre poskytnutie zasielateľských služieb.
str. 5
18.2. Ak príkazca poskytol zasielateľovi osobné údaje iných osôb než
príkazcu , zodpovedá príkazca zasielateľovi za to , že tieto údaje boli
získané a spracúvané zákonným spôsobom, sú presné,
zodpovedajúce stanovenému účelu a sú v rozsahu nevyhnutnom pre
naplnenie stanoveného účelu tak, aby ich zasielateľ mohol v súlade
s právnou úpravou ochrany osobných údajov použiť pre
poskytovanie požadovaných služieb .
18.3. Príkazca berie na vedomie, že zasielateľ sprístupňuje osobné
údaje príkazcu a osôb odlišných od príkazcu odovzdané zasielateľovi
príkazcom, v nevyhnutnom rozsahu za účelom plnenia práv
a povinností zasielateľa v zmysle zasielateľskej zmluvy, zmluvným
partnerom zasielateľa, ktorí pre zasielateľa zaisťujú najmä prepravu,
zvoz, manipuláciu, doručenie alebo uloženie zásielky za účelom
doručenia/či inej služby spočívajúcej v realizácii zmluvného vzťahu
zasielateľa a príkazcu /.
18.4. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov zasielateľom sú
k dispozícii na webových stránkach www.rychlagazela.sk.
XIX. Doplnkové služby
19.1.Zasielateľ v rámci svojej ponuky poskytuje doplnkové služby pri
doručení zásielok. Tieto služby sú vrátane príplatkových cien
konkretizované na webových stránkach www.rychlagazela.sk v dvoch
kategóriách:
a) Top Comfort
b) Top Comfort Plus
XX. Záverečné dohovory
20.1.Podmienky sú uverejnené na internete, a to na adrese
www.toptrans.sk
20.2.Príkazca vyhlasuje, že sa pred objednaním prepravy oboznámil s
obsahom zasielateľských podmienok ako aj podmienok ochrany
osobných údajov, ktoré bez výhrad v celom rozsahu akceptuje.
Objednávkou dochádza ku konkludentnému uzatvoreniu
zasielateľskej zmluvy, čo príkazca bez výhrad akceptuje.
20.3.Právne vzťahy vznikajúce medzi zasielateľom a príkazcom vo
vnútroštátnej preprave sa riadia slovenským právnym poriadkom. Vo
veciach neupravených týmito Podmienkami sa uplatnia príslušné
ustanovenia obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych
predpisov.
20.4.Právne vzťahy vznikajúce medzi zasielateľom a príkazcom pri
preprave do CZ sa riadia príslušnými ustanoveniami Dohovoru CMR.
Vo veciach neupravených Dohovorom CMR a týmito Podmienkami
sa uplatnia príslušné ustanovenia slovenského právneho poriadku, a
to najmä obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych
predpisov.
20.5.Podmienky sú platné a účinné od 01.01.2023

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať